Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu ve Ekleri aşağıda verilmiştir.

EK-3A

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU

 

1.

 Tesisin/Faaliyetin Adı

:

 

2.

 Tesisin/Faaliyetin Adresi

:

 

Tel   :

Faks :

Web :

e-posta:

3.

 İli

:

 

4.

 İlçesi

:

 

5.

 Ada, Parsel Ve Pafta Numarası

:

Ada     :

Parsel  :

Pafta (Kadastro Paftası) :

6.

 Koordinat Bilgileri

:

Sağa Değer (Y)     : .... (m) 

Yukarı Değer (X)  : ..... (m)

Dilim Numarası    :

Pafta (1/25.000’lik harita) : 

Not: Koordinatlar ED-50 datumunda UTM dilimleri esasına göre 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalara uygun girilecektir.

7.

 Vergi Dairesi ve Numarası

:

 

8.

 SGK İş Yeri Sicil No

:

 

9.

 a- Kayıtlı Olunan Oda

:

 

 b- Oda No

:

 

10.

 Tesis Sahibinin/Yetkilisinin TC Kimlik Numarası

 Tesis Genel Müdürünün TC Kimlik Numarası

:

:

 

11.

 Kurum / Kuruluş veya İşletmenin İktisadi Faaliyet   Alanı  (NACE kodu)

:

 

  ……………… (Lütfen seçiniz)

12.1

Üretim/Faaliyet Konusu

 

 

13.1

 Yıllık Üretim Kapasitesi (Her faaliyetin kapasitesi ayrı ayrı belirtilmelidir.)                             

:

 

 

     Ürün Cinsi                             Kapasitesi ……………..                              ………….

……………..                              ………….

14.1

 Tesisin/Faaliyetin

:

A. Toplam Alanı (m2) :

B. Kapalı Alanı (m2)   :

C. Vardiya Sayısı        :

Ç. Çalışan Kişi Sayısı :

D. Günde Ortalama Çalışma Süresi (Saat):

    Toplam Çalışma Süresi (İşgünü/Yıl):

E. Çalışma Şekli:

        Sürekli

        Kesikli

    Kesikli ise günde ortalama çalışma süresi: .......

15.

 Tesisin/Faaliyetin Kurulu Olduğu Bölge

:

□ Sanayi Bölgesi

Yerleşim Alanı

Gürültüye Duyarlı Bölge (Hastane, Okul ve benzeri)

□ Mücavir Alan Sınırları İçinde

□ Mücavir Alan Sınırları Dışında

Korunan Alan (Koruma Statüsü Mevzuatla Belirlenmiş Alan)

□ Organize Sanayi Bölgesi

İhtisas Sanayi Bölgesi   

Serbest Bölge

Diğer (belirtiniz)   ...............………………

16.

 Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınmış İzinler

:

ÇED Olumlu Kararı

ÇED Gerekli Değildir Kararı

ÇED Kapsamı Dışında

 

EK-3B

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ

 

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ

 

ORTAK BELGELER

1- ÇED’e tabi tesisler için ÇED “Olumlu” ya da “Gerekli Değildir.” kararı; ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı

2- Sicil Gazetesi2

3- Kapasite raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge

4- İş akım şeması ve proses özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, vaziyet planı, formül ve şekiller, atık kodları, emisyon kaynakları)

ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU

ÖZEL BELGELER

İZİN KONULARI

Hava Emisyonu

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı1

Çevresel Gürültü

-

Atıksu Deşarjı

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4

Derin Deniz Deşarjı

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4

LİSANS KONULARI

Geri Kazanım

Tehlikeli Atık

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Sanayi Sicil Belgesi

7- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

Tehlikesiz Atık

Atık Yağ

Bitkisel Atık Yağ

Atık Pil ve Akümülatör

Ömrünü Tamamlamış Lastik

Ambalaj Atığı

Bertaraf

Atık Yakma ve Beraber Yakma

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

7- İşletme Planı

8- Deneme Yakması Planı

İleri Termal İşlem (Piroliz, Gazlaştırma)

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

7- Deneme Yakması Planı

Düzenli Depolama

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi

7- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi6

8- İşletme Planı

Maden Atığı Bertaraf

Depolama

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Maden Atığı Depolama Onay Belgesi

7- Mali Teminat7

8- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

Derine Enjeksiyon

5- Maden Atığı Derine Enjeksiyon Onay Belgesi

6- Mali Teminat7

Alıcı Ortamda Bertaraf

5- Değerlendirme Komisyonu Nihai Kararı

6- Mali Teminat7

Ara Depolama

Atık Ara Depolama

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

7- Teminat Mektubu8

Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

Atık Akümülatör Ara Depolama Tesisi

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

Ömrünü Tamamlamış Lastik Ara Depolama Tesisi

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

Ön işlem

Tıbbi Atık Sterilizasyon

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

6- Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri

7- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

Gemi Geri Dönüşüm

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

7- Onaylı Vaziyet Planı

8- Gemi Söküm Belgesi

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

Tanker Temizleme

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

Hurda Metal/ ÖTA İşleme

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

ÖTA Geçici Depolama

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

Atık Kabul Tesisi

5- Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

Biyobozunur Atık İşleme

Mekanik Ayırma

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Tesis Onay Yazısı

7- İşletme Planı

Biyokurutma

Biyometanizasyon

Kompost

PCB Arındırma

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi5

 

1: İşletmelerde ilgili mevzuatta yer alan esas ve hükümlerin (toz tutma, toplama, arıtma sistemleri ve benzeri) sağlandığının belirtilmesi zorunludur. Prosesi sonucunda tehlikeli atık oluşan tesislerin 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi çerçevesinde tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesinin bulunduğunun belirtilmesi zorunludur.

2: Çevre izin ve lisansına ambalaj atığı toplama ve ayırma konularında başvuran işletmelerin Sicil Gazetesinde işletmenin ambalaj atıklarının toplanması-ayrılması konularında faaliyet gösterdiğine dair bilgilerin yer alması zorunludur.

3: İşletmelerde ilgili mevzuatta belirtilen fiziksel şartların sağlandığı ve tehlikeli atık kabul eden işletmeler ile prosesi sonucunda tehlikeli atık oluşan tesislerin Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi çerçevesinde tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesinin bulunduğunun belirtilmesi zorunludur.

4: İşletmelerde ilgili mevzuatta yer alan esas ve hükümlerin (bertaraf yöntemlerinin) sağlandığının belirtilmesi zorunludur. Prosesi sonucunda tehlikeli atık oluşan tesislerin Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi çerçevesinde tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesinin bulunduğunun belirtilmesi zorunludur.

5: Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-IV’ünde (*) ile işaretlenmiş atıkları kabul eden tesislerin tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesini başvuru aşamasında sisteme yüklemesi gereklidir.

6: Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası poliçesini sadece I. sınıf düzenli depolama tesisleri ile II. sınıf düzenli depolama tesisine kabul edilebilecek olan tehlikeli atıkları kabul eden II. sınıf düzenli depolama tesisleri başvuru aşamasında sisteme yüklemesi gereklidir.

7: Mali teminat, Kategori (A) tesislerinden talep edilir.

8: 26/4/2011 tarihli ve 27916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Ara Depolanma Tesisleri Tebliğinin 5 inci maddesinin on dördüncü fıkrası çerçevesinde hazırlanarak sunulması gerekmektedir.

NOT: İl müdürlüğü uygunluk yazısı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından başvuru tarihinden itibaren en geç 2 (iki) ay içerisinde düzenlenir ve 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir.          

GFB BAŞVURU FORMLARI