Endüstriyel Atık Yönetim Planı

Atık Yönetim Yönetmeliği 02.04.2015 tarih 29314 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik gereği Atık üreticisi ve atık sahibi Ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak il müdürlüğüne sunmakla ve onay almakla yükümlüdür.

Yönetmelikte belirtilen tanımlarda;

Atık Üreticisi; Faaliyetleri sonucu atık oluşumuna neden olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme ve/veya atığın bileşiminde veya yapısında bir değişikliğe neden olacak ön işlem, karıştırma veya diğer işlemleri yapan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

Atık sahibi; Atık üreticisi ya da atığı zilyetliğinde veya mülkiyetinde bulunduran gerçek ve/veya tüzel kişiyi,ifade etmekte olup Atık üreticisinin ve atık sahibinin yükümlülükleri aşağıda verilmiştir.

Maden Atıklarına Ait Atık Yönetim Planı

 

Maden Atıkları Yönetmeliği 15.07.2015 tarih 29417  sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik gereği Maden atık bertaraf tesisini de içeren maden tesisini işleten kişi, kurum ya da kuruluşlar “Maden atıklarının miktarının azaltılması, işleme tabi tutulması, geri kazanımı, yeniden kullanımı, maden sahası dışında başka bir alanda hammadde olarak kullanılması ve bertarafına yönelik atık yönetim planını Ek-1’de belirtilen esaslar doğrultusunda ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası ekinde Bakanlığa veya İl Müdürlüğüne sunmakla, atık yönetim planını beş yılda bir gözden geçirmekle,” yükümlüdür.

Ayrıca işletmeci “ İnert maden atıklarının alan ıslahı, dolgu, restorasyon amaçlı kullanımı veya depolanmasına dair Ek-4/C’ye göre hazırladıkları raporu İl Müdürlüklerine sunmakla” yükümlüdür.

Maden Atıkları Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-4/C aşağıda verilmekte olup RENKA Proje A.Ş. olarak bu hizmetleri sizlere sunmaktayız.

 

Atık Yönetim Planı