PTD (Proje Tanıtım Dosyası); T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 25.11.2014 Tarih ve 29186 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” ‘nin 15. Maddesi kapsamında yer alan projeler için PTD (Proje Tanıtım Dosyası) hazırlanması zorunludur.

Seçme, eleme kriterlerine tabi projeler

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) Ek-2 listesinde yer alan projeler,

b) Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi ek-2 listesinde belirtilen projeler, seçme, eleme kriterlerine tabidir.

 

Proje kapsamında hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası (PTD) ve ÇED Süreci sonucunda ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Gereklidir kararı alınmakta olup, ÇED Gerekli Değildir Kararı “Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Projeler hakkında yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun belirlenmesi üzerine projenin gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca görülmediğini belirten Bakanlık kararını” ifade eder iken ÇED Gereklidir Kararı ise “Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Projelerin çevresel etkilerinin incelenerek, çevresel etkilerinin daha detaylı incelenmesi amacıyla Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasının gerektiğini belirten Bakanlık kararını” ifade etmektedir.

ÇED Gerekli Değildir Kararı; yatırımın başlangıcında, arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarına başlanılmadan önce alınması gerekmekte olup, ÇED Yönetmeliği 6. Maddesinin (3.) bendinde “Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. Ancak bu durum söz konusu teşvik, onay, izin ve ruhsat süreçlerine başvurulmasına engel teşkil etmez.” ve (4.) bendinde “Bu Yönetmelik hükümlerine göre karar tesis edilmeden önce, projenin gerçekleştirilmesinin mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, aşamasına bakılmaksızın süreç sonlandırılır.” denilmektedir.

RENKA Proje; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği çerçevesinde Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlayarak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinden ÇED Gerekli Değildir Kararı alma çalışmalarını gerçekleştirmektedir.