ÇED Raporu; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 25.11.2014 Tarih ve 29186 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” ‘nin 7. Maddesi kapsamında yer alan projeler için ÇED Raporu hazırlanması zorunludur.

Çevresel etki değerlendirmesine tabi projeler

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin;

  1. Ek-1 listesinde yer alan projelere,
  2. "ÇED Gereklidir" kararı verilen projelere,
  3. Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi Ek-1 listesinde belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projelere, ÇED Raporu hazırlanması zorunludur.

Proje kapsamında hazırlanan ÇED Raporu ve ÇED Süreci sonucunda ÇED Olumlu kararı alınmakta olup, ÇED Olumlu Kararı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında Komisyon tarafından yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun belirlenmesi üzerine projenin gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca görülmediğini belirten Bakanlık kararını” ifade etmektedir.

ÇED Olumlu Belgesi; yatırımın başlangıcında, arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarına başlanılmadan önce alınması gerekmekte olup, ÇED Yönetmeliği 6. Maddesinin (3.) bendinde “Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. Ancak bu durum söz konusu teşvik, onay, izin ve ruhsat süreçlerine başvurulmasına engel teşkil etmez.” ve (4.) bendinde “Bu Yönetmelik hükümlerine göre karar tesis edilmeden önce, projenin gerçekleştirilmesinin mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, aşamasına bakılmaksızın süreç sonlandırılır.” denilmektedir.

RENKA Proje; gerek ulusal gerekse Uluslararası prensipleri çerçevesinde ÇED Raporu ve EIA Report hazırlanması çalışmalarını gerçekleştirmektedir.